Wednesday, April 1, 2009

NOS Finger Guard for VW Typ 3

NOS Finger Guard for VW Typ 3 หรือชาวบ้านเรียกว่าที่กันเล็บมาพร้อมกับกล่องบี้ๆ อันที่ใส่รถอ่ะเก่ามักๆรอยบานทะไท เดียวรอโอกาศซ่อมกลอนประตูแล้วค่อยเปลี่ยนขี้เกียจรื้ออ่ะNo comments: