Tuesday, June 29, 2010

น้องเหลือง ณ.หัวหิน
Monday, June 14, 2010

Mc หลักสี่เมือ วันที่ 4 จ้า

ณ. Mc หลัก 4Tuesday, June 1, 2010

งานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 2 วันที่ Jun 25-27, 2010

งานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 2 วันที่ Jun 25-27, 2010


จังหวัดภูเก็ต โดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมด้วยองค์กรต่าง ๆ อาทิ วัฒนธรรมจังหวัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เทศบาลเมืองกะทู้ จัดให้มีงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ ๒ ภายใต้แผนปฏิบัติงานไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ณ บริเวณตลาดศาลเจ้ากะทู้ ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์
๑. เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม สู่การเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่น
๒. เพื่อสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม สร้างกระแสการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
๓. เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเสริมรายได้ และธุรกิจของท้องถิ่น